Εξωτερικός πίνακας επαλήθευσης

Το πρόγραμμα διαπίστευσης ANLP εποπτεύεται από την εξωτερική επιτροπή επαλήθευσης, η οποία εξετάζει και αξιολογεί κάθε αίτηση διαπίστευσης.

Το πρόγραμμα διαπίστευσης ANLP εποπτεύεται από την Επιτροπή Εξωτερικής Επαλήθευσης, η οποία εξετάζει και αξιολογεί κάθε αίτηση διαπίστευσης. Ένας από την επιτροπή επιλέγεται ως επικεφαλής αξιολογητής για κάθε αίτηση και συντάσσει έκθεση για να την εξετάσουν τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.

Η Εξωτερική Επιτροπή Επαλήθευσης έχει επιλεγεί επειδή όλοι έχουν εμπειρία ή/και προσόντα σε ρόλο αξιολόγησης, καθώς και επειδή είναι εκπαιδευτές NLP από μόνοι τους.