Συντάχθηκε από Phil Parker

Phil Parker

Συγγραφέας NLP, ερευνητής και Master Trainer