Πολιτική παραπόνων της ANLP

Στην απίθανη περίπτωση υποβολής καταγγελίας για ένα μέλος της ANLP, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Στάδιο 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος
Σκοπός της Διαδικασίας Παραπόνων είναι να παρέχει προστασία στο κοινό και να προστατεύει το όνομα της ANLP και το επάγγελμα του NLP, όπως ασκείται από μεμονωμένα Μέλη της ANLP.

Ενώ μια καταγγελία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται ότι όλα τα έγγραφα και η επικοινωνία που σχετίζονται με την καταγγελία αυτή αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ανάλογα με τα αποτελέσματα μιας καταγγελίας, η ANLP μπορεί να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

Υποβολή καταγγελίας
Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί είτε από:
- Μέλος του κοινού που αναζητά ή χρησιμοποιεί υπηρεσία που παρέχεται από μέλος της ANLP
- εκπρόσωπος τρίτου προσώπου που αναζητά ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία που παρέχεται από μέλος της ANLP, εφόσον
o το πρόσωπο είναι ανήλικο (δηλαδή κάτω των 18 ετών)
o χαρακτηρίζεται ως ευάλωτος ενήλικος που δεν μπορεί να κάνει τις δικές του δηλώσεις ***
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ANLP απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί ως εκπρόσωπος τρίτου μέρους.
***Σημείωση: Ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας της ANLP - Γλωσσάριο για τον ορισμό του ευάλωτου ενήλικα από την ANLP.

Καταγγελίες κατά μη μελών
Η ANLP δεν μπορεί να ασχοληθεί με καταγγελίες κατά ατόμων ή οργανισμών που δεν ήταν μέλη της Ένωσης κατά τη στιγμή της υποτιθέμενης καταγγελίας.

Χρονοδιάγραμμα
Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί εντός 6 μηνών από την υποτιθέμενη παράβαση.

Ισχύς
Η καταγγελία πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υποβάλλεται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω.
β) Η καταγγελία αφορά παραβίαση συγκεκριμένης ρήτρας ή ρητρών του σχετικού κώδικα δεοντολογίας της ANLP ή του κώδικα δεοντολογίας των εκπαιδευτών της ANLP που ίσχυε κατά τον χρόνο της εικαζόμενης παραβίασης.
γ) Το μέλος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κατονομάζεται και ήταν μέλος της ANLP κατά τον χρόνο που συνέβη η φερόμενη παράβαση.
δ) Είναι γραπτή, υπογεγραμμένη και παραληφθείσα από την ANLP.
Καταγγελία που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις θα απορρίπτεται.

Διπλή λογοδοσία

Η ANLP μπορεί να αποφασίσει να εκδικάσει μια καταγγελία κατά μέλους όταν ένας άλλος οργανισμός εμπλέκεται σε παρόμοια διαδικασία που προκύπτει από τα ίδια ουσιαστικά θέματα. Όταν η καταγγελία κατά μέλους εκδικάζεται από θεσμοθετημένη ρυθμιστική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία, η ANLP θα υπακούει στη δική της διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση κάθε νόμιμης ή νομικής διαδικασίας, η ANLP θα συνεχίσει την καταγγελία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν πορίσματα της κανονιστικής ρυθμιστικής αρχής. Εάν εμπλέκεται άλλος οργανισμός που δεν είναι ρυθμιστικός, η ANLP διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με τον εν λόγω οργανισμό και να εκδικάσει την καταγγελία από κοινού.

Επίλυση
Πριν υποβάλει καταγγελία στην ANLP, ο καταγγέλλων αναμένεται να προσπαθήσει να επιλύσει το ζήτημα με το μέλος. Ο καταγγέλλων πρέπει να αποδείξει ότι έχουν εξαντληθεί όλοι οι ανεπίσημοι δίαυλοι, οι εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες. Εάν η τοπική επίλυση είναι αδύνατη ή ακατάλληλη, θα πρέπει να δοθεί εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό.

Διαπιστώσεις
Η ANLP διατηρεί το δικαίωμα να διανείμει τυχόν πορίσματα που έχουν επικυρωθεί σε βάρος μέλους, εφόσον το κρίνει σωστό και δίκαιο σε κάθε περίπτωση. Η απόφαση της επιτροπής παραπόνων, μαζί με λεπτομέρειες για τυχόν κυρώσεις, μπορεί να δημοσιευθεί στο περιοδικό Rapport και/ή στον ιστότοπο της ANLP με λεπτομέρειες που κρίνονται κατάλληλες για τα ευρήματα και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι αποφάσεις αυτές θα βασίζονται σε εκτιμήσεις του δημόσιου συμφέροντος και της σοβαρότητας των ευρημάτων.

Στάδιο 2 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Στάδιο 3 - ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Λήψεις

PDF - Complaints Policy, including Complaints Process and Professional Conduct Panel Hearing

Word Doc - Complaints Form

PDF - Complaints Process Flow Chart

PDF - Professional Conduct Hearing Process Flow Chart