Zásady ANLP pro podávání stížností

V případě, že dojde ke stížnosti na člena ANLP, je stanoven zvláštní postup.

Fáze 1 - ÚVOD

Cíl
Cílem postupu pro podávání stížností je poskytnout ochranu veřejnosti a chránit jméno ANLP a profese NLP, jak ji vykonávají jednotliví členové ANLP.

V době, kdy stížnost probíhá, se očekává, že veškerá dokumentace a komunikace týkající se této stížnosti budou všemi zúčastněnými stranami považovány za přísně důvěrné. V závislosti na výsledcích stížnosti může ANLP zveřejnit výsledky v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Podání stížnosti
Stížnost může podat buď:
- člen veřejnosti, který hledá nebo využívá službu poskytovanou členem ANLP
- zástupce třetí strany osoby, která vyhledává nebo využívá službu poskytovanou členem ANLP, pokud
o osoba je nezletilá (tj. mladší 18 let)
o je klasifikována jako zranitelná dospělá osoba, která se nemůže sama vyjádřit ***
V těchto případech ANLP vyžaduje doklad o tom, že má oprávnění jednat jako zástupce třetí strany.
***Poznámka: Definici zranitelné dospělé osoby ANLP naleznete v dokumentu ANLP Safeguarding Policy - Glossary.

Stížnosti na nečleny
ANLP se nemůže zabývat stížnostmi na jednotlivce nebo organizace, kteří v době údajné stížnosti nebyli členy asociace.

Časový rámec
Stížnost musí být podána do 6 měsíců od údajného porušení.

Platnost
Stížnost musí splňovat následující podmínky:
a) Je podána v souladu s výše uvedenými kritérii.
b) Tvrzení se týká porušení konkrétního ustanovení nebo ustanovení příslušného Etického kodexu ANLP nebo Etického kodexu trenérů ANLP platného v době, kdy k údajnému porušení došlo.
c) Člen, proti němuž byla podána stížnost, je jmenovitě uveden a byl členem ANLP v době, kdy k údajnému porušení došlo.
d) Stížnost je písemná, podepsaná a doručená ANLP.
Stížnost, která nesplňuje výše uvedené podmínky, bude zamítnuta.

Dvojí odpovědnost

ANLP může rozhodnout o projednání stížnosti na člena, pokud je do podobného procesu vyplývajícího ze stejných věcných záležitostí zapojena jiná organizace. Pokud stížnost na člena projednává zákonná regulační agentura nebo jiný právní proces, ANLP se podřídí jejich postupu. Po ukončení jakéhokoli zákonného nebo právního procesu se ANLP stížností bude zabývat, přičemž zohlední případná zjištění zákonné regulační agentury. Pokud je zapojena jiná agentura, která není regulační, vyhrazuje si ANLP právo spolupracovat s touto agenturou a stížnost projednat společně.

Řešení
Před podáním stížnosti k ANLP se očekává, že se stěžovatel pokusí problém vyřešit s členem. Stěžovatel musí prokázat, že byly vyčerpány všechny neformální kanály, interní procesy a postupy. Pokud je místní řešení nemožné nebo nevhodné, bude vyžadováno vysvětlení, proč tomu tak je.

Zjištění
ANLP si vyhrazuje právo rozeslat veškeré nálezy, které byly proti členovi potvrzeny, pokud to považuje za správné a spravedlivé za všech okolností. Rozhodnutí komise pro stížnosti spolu s podrobnostmi o případné sankci může být zveřejněno v časopise Rapport a/nebo na internetových stránkách ANLP, a to v takovém rozsahu, který považuje za přiměřený zjištěním a podle svého uvážení. Taková rozhodnutí budou založena na úvahách o veřejném zájmu a závažnosti zjištění.

Fáze 2 - POSTUP PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Fáze 3 - PROHLÁŠENÍ O PROFESNÍM CHOVÁNÍ

Ke stažení na

PDF - Complaints Policy, including Complaints Process and Professional Conduct Panel Hearing

Dokument ve formátu Word - Complaints Form

PDF - Complaints Process Flow Chart

PDF - Professional Conduct Hearing Process Flow Chart