Δήλωση εξυπηρέτησης πελατών

Η Δήλωση εξυπηρέτησης πελατών μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδρούμε με το προσωπικό με το οποίο συναλλάσσεται κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησής μας.

Τελευταία ενημέρωση 08 Ιουλίου 2021

1) Δέσμευση της ANLP International CIC


Η ANLP δεσμεύεται να επιτύχει τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών για όλους τους χρήστες των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων των μελών, των δυνητικών μελών και των γενικών ερωτηθέντων, δημιουργώντας παράλληλα ένα πνεύμα ενότητας και συνεργασίας εντός της κοινότητας του NLP.

Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της ANLP. Όλοι οι χρήστες των υπηρεσιών θα αντιμετωπίζονται άμεσα και με σεβασμό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η φυλή, η εθνικότητα, η αναπηρία, η γλωσσική επάρκεια, η κοινωνική ή οικονομική κατάσταση.

2) Σκοπός

Η παρούσα δήλωση έχει ως στόχο να μας βοηθήσει να παρέχουμε στους χρήστες των υπηρεσιών μας τα υψηλότερα πρότυπα εξυπηρέτησης. Η ANLP δεσμεύεται να παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση των μελών της και να θέτει σαφή πρότυπα για την εξυπηρέτηση των πελατών.

3) Επικοινωνία

α) Όταν ένας χρήστης υπηρεσιών έρχεται σε επαφή με την ANLP θα,

  • Απαντά στα τηλεφωνικά μηνύματα εντός τριών εργάσιμων ημερών
  • Απαντά σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός τριών εργάσιμων ημερών

β) Όταν ένα μέλος επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν η απάντηση μπορεί να βρεθεί στη σελίδα υποστήριξης στον ιστότοπο της ANLP, η οποία περιέχει συνδέσμους σε πολλούς πόρους που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν σε ερωτήματα μελών, μπορεί να μην αποσταλεί προσωπική απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
γ) Όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ANLP θα απαντώνται και θα διεκπεραιώνονται μόνο κατά τις αναφερόμενες εργάσιμες ώρες. Οποιαδήποτε επικοινωνία γίνεται εκτός αυτών των ωρών εργασίας θα διεκπεραιώνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
δ) Θα ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τον κανονικό χρόνο επεξεργασίας συγκεκριμένων αιτημάτων, για το πότε μπορούν να αναμένουν την ολοκλήρωσή τους και για τυχόν απροσδόκητες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση.

4) Επίπεδο εξυπηρέτησης

α) Η ANLP αντιμετωπίζει όλους με το υψηλότερο επίπεδο ευγένειας και ζητά το ίδιο επίπεδο αντιμετώπισης σε αντάλλαγμα. Σε όλους τους πελάτες θα απευθυνόμαστε με το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού και ευγένειας.
β) Η ANLP διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εξυπηρέτηση για οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή προσβολή που δίνεται. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα δίνεται απάντηση και κάθε επαφή θα διακόπτεται.
γ) Η ομάδα ANLP αναλαμβάνει την ευθύνη για την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης πελατών. Έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις που θα εξασφαλίζουν την καλύτερη εμπειρία για κάθε μέλος, ενώ παράλληλα εξισορροπούν τις ανάγκες του ατόμου με τις συνολικές ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών και σύμφωνα με το ήθος των διδασκαλιών του NLP.

5) Παράπονα

Τυχόν παράπονα των μελών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ANLP ή σχετικά με τις πολιτικές της ANLP θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση της πολιτικής παραπόνων της ANLP.

6) Ευθύνες

α) Η ομάδα της ANLP είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση και την έγκριση του περιεχομένου και της εφαρμογής αυτής της πολιτικής.
β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ANLP ως επικεφαλής της εταιρείας είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων που βοηθούν την ομάδα να διασφαλίσει ότι ενεργεί σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.
γ) Σύμφωνα με τη διδασκαλία του NLP, όλα τα μέλη θα ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν την αυτοευθύνη για τις πράξεις και τη συμπεριφορά τους.
δ) Η ομάδα της ANLP και τα μέλη της ANLP υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πολιτικής και να μοιράζονται την ευθύνη για την απόδοση κατά την εφαρμογή της.

7) Εφαρμογή

α) Η συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική παρακολουθείται στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της ANLP.
β) Αυτό θα επανεξετάζεται τακτικά και η απόδοση θα παρακολουθείται για να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχει η ANLP.