ANLP Kodeks etičkog ponašanja

Pored Jedinstvenog etičkog kodeksa, svi članovi ANLP-a se pridržavaju ANLP Kodeksa etičkog ponašanja

ANLP Kodeks etičkog ponašanja

Svi članovi ANLP International CIC-a će:

 

 1. Poštujte dostojanstvo i vrednost svakog ljudskog bića, i njihovo pravo na samoopredeljenje.

 2. Težite delovanju sa integritetom, nezavisnošću i nepristrasnošću, izbegavajući sukob interesa i postupajući u skladu sa pretpostavkama NLP-a.

 3. Predstavljaju sebe, svoje kvalifikacije, iskustvo i članstvo profesionalnih tela iskreno i takođe (najbolje što znaju) veštine, kvalifikacije i iskustvo bilo kog trećeg lika kome upućuju bilo kog od svojih klijenata.

 4. Prepoznaju njihov obim prakse i praktikuju samo NLP u granicama njihove kompetentnosti i najviših mogućih standarda.

 5. Težite da delujete u ekološkim okvirima kako biste osigurali bezbednost svog klijenta u svakom trenutku.

 6. Predstavljajte NLP intervencije kao opciju i ni u jednom trenutku kao određeno rešenje za bilo koji dati problem.

 7. Ponašajte se kao ambasadori NLP-a, tako da bude predstavljen kao profesionalan i efikasan pristup koji može pomoći ljudima i organizacijama; izbegavanje dovođenja NLP-a na loš glas.

 8. Ponašajte se kao ambasadori ANLP-a, kako biste promovisali njegove svrhe i aktivnosti široj publici; izbegavanje dovođenja ANLP-a na loš glas.

 9. Poštujte legitimne potrebe i zahteve za poverljivošću.

 10. Poštujte raznovrsnost različitih stilova NLP-a i komplementarnih profesija.

 11. Poštujte interese kolega članova i izbegavajte da od njih tražite klijente drugih članova.

 12. Obezbedite da očekivanja klijenata, kao i osnovu na kojoj će biti ispunjeni, obe strane razumeju i da se ugovorni aranžmani ne menjaju bez odgovarajuće diskusije.

 13. Postupajte u okviru zakona i ne podstičite, ne pomazite ili u dosluhu sa drugima koji se bave nezakonitim postupanjem.

 14. Proglasite ANLP-u bilo kakvu krivičnu osudu (osim automobilske osude koja rezultira poenima na licenci), i profesionalnu žalbu protiv njih ili bilo koju drugu stvar koja može uticati na njihovo članstvo u ANLP-u, dobro ponašanje ili praksu na bilo koji način.

 15. Članovi (iznad nivoa saradnika) imaju tekući uslov za ažuriranje svojih veština i znanja, kroz mentorstvo i/ili ostvarivanje priznatih CPD zahteva.

ANLP preporučuje da nijedan član ne radi sa osobama mlađim od 18 godina ili ranjivim odraslim osobama, osim ako nisu posebno kvalifikovani za to i imaju odgovarajuće odobrenje sa nacionalnim procedurama provere u svojoj zemlji(bilo kojoj i svim) praksi.

Odricanje odgovornosti: Kodeks ne pretpostavlja da pojedinačni članovi poseduju određene nivoe veština u bilo kojoj određenoj oblasti; važno je, dakle, da korisnici usluga članova zadovolje sebe da je osoba sa kojom rade prikladno vešta. ANLP International će se baviti bilo kakvim kršenjem Etičkog kodeksa kroz svoje pritužbe i disciplinski postupak.