Kodex etického chování ANLP

Kromě Jednotného etického kodexu se všichni členové ANLP řídí Kodexem etického chování ANLP.

Kodex etického chování ANLP

Všichni členové ANLP International CIC musí:

 1. Respektovat důstojnost a hodnotu každé lidské bytosti a její právo na sebeurčení.

 2. Snažit se jednat čestně, nezávisle a nestranně, vyhýbat se střetu zájmů a jednat v souladu s předpoklady NLP.

 3. Čestně reprezentovat sebe, svou kvalifikaci, zkušenosti a členství v profesních organizacích a také (podle svého nejlepšího vědomí) dovednosti, kvalifikaci a zkušenosti jakékoli třetí strany, na kterou doporučí některého ze svých klientů.

 4. Uznávat rozsah své praxe a praktikovat NLP pouze v rámci svých kompetencí a podle nejvyšších možných standardů.

 5. Snažit se jednat v ekologickém rámci, aby byla vždy zajištěna bezpečnost jejich klientů.

 6. Představovat intervence NLP jako možnost a v žádném případě jako jisté řešení daného problému.

 7. Působit jako vyslanci NLP, aby byla prezentována jako profesionální a účinný přístup, který může pomoci lidem a organizacím; vyvarovat se toho, aby NLP byla znevažována.

 8. Působit jako velvyslanci ANLP, aby se propagovaly její cíle a aktivity mezi širším publikem; vyvarovat se toho, aby se ANLP dostala do špatné pověsti.

 9. Respektovat oprávněné potřeby a požadavky na důvěrnost.

 10. Respektovat rozmanitost různých stylů NLP a doplňkových profesí.

 11. Respektovat zájmy ostatních členů a vyhýbat se získávání klientů jiných členů od nich.

 12. Zajistit, aby očekávání klientů a základ, na němž budou splněna, byly srozumitelné oběma stranám a aby smluvní ujednání nebyla měněna bez náležitého projednání.

 13. Jednat v souladu se zákonem a nepodporovat, nepomáhat ani se nespolčovat s jinými osobami zapojenými do nezákonného jednání.

 14. Oznámit ANLP jakékoli odsouzení za trestný čin (s výjimkou odsouzení za řízení motorových vozidel, které má za následek body do řidičského průkazu) a profesní stížnost proti nim nebo jakoukoli jinou záležitost, která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit jejich členství v ANLP, řádné chování nebo praxi.

 15. Členové (nad úrovní přidruženého člena) jsou povinni průběžně aktualizovat své dovednosti a znalosti prostřednictvím mentoringu a/nebo plnění uznávaných požadavků CPD.

ANLP doporučuje, aby žádný člen nepracoval s osobami mladšími 18 let nebo zranitelnými dospělými, pokud k tomu nemá zvláštní kvalifikaci a odpovídající prověření v rámci národních prověřovacích postupů v zemi (zemích), kde vykonává praxi (jakoukoli a všechny).

Upozornění: Kodex nepředpokládá, že jednotliví členové mají konkrétní úroveň kvalifikace v určité oblasti; je proto důležité, aby se uživatelé služeb členů přesvědčili, že osoba, se kterou pracují, má odpovídající kvalifikaci. ANLP International se bude zabývat jakýmkoli porušením etického kodexu prostřednictvím svého stížnostního a disciplinárního řízení.