Rad i koučing u zdravstvu i okolini na Novom Zelandu

Postoje odlični modeli i prakse o kojima vredi saznati da li razmišljate o radu ili trenerskom poslu u zdravstvu i oko njega

Nazad na ANLP na Novom Zelandu

Rad i koučing u zdravstvu i okolini na Novom Zelandu

Bilo da gledate da radite u zdravstvu ili trenirate u zdravlju i blagostanju, postoje odlični modeli i prakse o kojima vredi saznati više.

Maorski modeli pretpostavljaju prirodnu vezu između uma, duha, ljudskog tela, porodice i okoline i kao takvi nude drugačiji pogled na zdravlje i blagostanje od mnogih drugih modela.

Podeliću sa vama samo 3 ključna modela sa sajta Ministarstva zdravlja kako bih vam dao aromu i ohrabrio vas da saznate više.

 

1. Te Whare Tapa Whā

Maorski model zdravlja koji je razvio Mejson Duri i usvojen na Novom Zelandu izgrađen je oko maorske kuće za sastanke (wharenui).  Jak temelj i četiri jake ravnopravne strane predstavljaju različite stubove zdravlja – a sve su podjednako važne:

  • Taha tinana (fizičko zdravlje)
  • Taha wairua (duhovno zdravlje)
  • Taha whānau (porodično zdravlje)
  • Taha hinengaro (mentalno zdravlje)

Opširnije možete pročitati ovde (https://www.health.govt.nz/our-work/populations/maori-health/maori-health-models/maori-health-models-te-whare-tapa-wha)

Model tvrdi da ako neki od aspekata nedostaje, ili slab, ili oštećen, zdravlje i blagostanje mogu biti pogođeni.  Rad na Novom Zelandu je prilika da se radi sa integrisanim, celim telesnim pristupom zdravlju i blagostanju, što je podržano mnogim novim zdravstvenim i dobrostojećim trenerskim modalitetima kao što je NLP, mBraining, Heartmath, Havening, somatski i otelotvorenje koučinga, duhovnost u koučingu (da nabrojim nekoliko).

2. Te Wheke

https://www.health.govt.nz/our-work/populations/maori-health/maori-health-models/maori-health-models-te-wheke

Te Wheke, ili model hobotnice, koji je razvila Rouz Pere, se vrti oko porodičnog zdravlja. "Glava hobotnice predstavlja te whānau, oči hobotnice kao waiora (potpuno blagostanje za pojedinca i porodicu) i svaki od osam pipaka koji predstavljaju specifičnu dimenziju zdravlja. Dimenzije su isprepletene i to predstavlja blizak odnos pipaka."

Pojedinačne komponente su:

Te whānau – porodica
Waiora – potpuna dobrobit za pojedinca i porodicu
Wairuatanga – duhovnost
Hinengaro – um
Taha tinana – fizičko blagostanje
Whanaungatanga - proširena porodica
Mauri – životna sila u ljudima i objektima
Mana ake – jedinstveni identitet pojedinaca i porodice
Hā a koro ma, a kui ma – dah života od predaka
Whatumanawa – otvoreno i zdravo izražavanje emocija

Ovo otvara mnogo širu priliku za treniranje oko zdravlja i divno sedi sa mBrainingom, iznad i izvan NLP-a, za celo telo i holistički pristup.

3 Te Pae Mahutonga

https://www.health.govt.nz/our-work/populations/maori-health/maori-health-models/maori-health-models-te-pae-mahutonga

Mejson Duri je razvio ovaj model oko sazvežđa South Cross Star.

Četiri centralne zvezde Južnog krsta predstavljaju četiri ključna zadatka promocije zdravlja:

  • Mauriora (kulturni identitet)
  • Waiora (fizičko okruženje)
  • Toiora (zdravi stilovi života)
  • Te Oranga (učešće u društvu)

Postoje dva pokazivača, koji predstavljaju Ngā Manukura (rukovodstvo zajednice) i Te Mana Whakahaere (autonomija)".

Otkrivanje više o, i zagrljaju, autohtoni zdravstveni modeli nude predivan uvid u zdravlje i blagostanje za koje verujem da bi bilo korisno razmotriti daleko izvan novozelandskih voda.

Suzanne Henwood
Suzanne Henwood (član članka)

mBIT Master Coach i Trainer sa strašću za zdravim radnim mestima