Kritéria pro mistra školitele

Existuje řada stanovených kritérií, která umožní školitelům získat uznání ANLP, že jsou schopni vést školení školitelů NLP.

Zpět na Školení NLP

Kritéria pro mistra školitele

Kritéria pro získání titulu NLP Master Trainer

Pouze "mistr trenér" NLP (nebo někdo, kdo dosáhl odpovídajícího standardu v rámci profesního cechu, IANLP, INLPTA nebo IN-Institutů) může vést školení trenérů NLP a vydat trenérovi NLP certifikát trenéra NLP.

Zejména ve Velké Británii je velmi málo "mistrů školitelů" a panují nejasnosti ohledně toho, kdo je uznáván jako osoba s příslušnou "kvalifikací" pro poskytování školení školitelů.

ANLP spolupracovala s britským Fórem pro vedení, panelem složeným ze zástupců celosvětově uznávaných certifikačních orgánů včetně ABNLP, INLPTA, ITA, The Professional Guild a nezávislých NLP trenérů. Jsme jim vděčni za trvalou spolupráci při sestavování těchto Kritérií pro mistry trenéry.

Výsledkem je soubor kritérií, jejichž splnění umožní trenérům, aby byli uznáni ANLP a mnoha dalšími asociacemi jako schopní vést kurzy školení trenérů NLP.

Vedoucí fórum se shodlo na tom, že všichni "mistři školitelé" musí mít:- způsobilost k výkonu povolání mistra

 • Schopnost doložit své "kořeny" v Bandlerově nebo Grinderově práci.
 • Certifikát mistra trenéra podepsaný 2 certifikovanými mistry trenéry, jejichž kořeny jsou v Bandlerově a Grinderově práci.

Leadership Forum uznává, že pro rozvoj oboru nemohou být všichni studenti vyškoleni a certifikováni přímo spolutvůrci. Proto ANLP uzná všechny certifikované školitele a "mistry školitele", kteří mohou doložit, že jeden z jejich předchozích školitelů nebo mistrů školitelů byl v generaci certifikován přímo Bandlerem nebo Grinderem, bez ohledu na to, před kolika "generacemi" k této certifikaci došlo. Tomu říkáme doložení vašich "kořenů" v práci Bandlera a Grindera.

Kde začít?

Vedoucí fórum se shodlo na tom, že je nezbytné, aby uchazeči měli před podáním žádosti o získání titulu "Master Trainer" rozsáhlé zkušenosti s vedením kurzů NLP; tj. musí absolvovat nějakou formu "učňovské přípravy".

Této "praxe" lze dosáhnout buď;

 • absolvováním formálního kurzu "Master Trainer", který vedou uznávaní "Master Trainers", nebo;
 • absolvováním "odborného hodnocení", které zahrnuje zajištění "sponzora/mentora" ze seznamu uznaných "Master Trainers" na webových stránkách ANLP.

Jednotlivec si může svobodně vybrat, ke kterému profesnímu orgánu se chce v této části svého rozvoje připojit (za předpokladu, že splňuje kritéria způsobilosti zvoleného profesního orgánu).

kritéria pro "Master Trainer

Uchazeči musí mít praktické zkušenosti s poskytováním školení, zejména se vyžaduje, aby:-

 • Od získání certifikace trenéra NLP uplynuly minimálně 3 roky a během této doby
  • Jako vedoucí trenér vedli minimálně 10 kurzů pro praktiky a 5 kurzů pro mistry, které splňují minimální kritéria stanovená ANLP.
  • Jsou schopni doložit výše uvedené úspěchy, které musí zahrnovat pozorování a zpětnou vazbu "sponzora/mentora/mistra trenéra", integraci a hodnocení každého z následujících bodů
   • Kurz NLP Practitioner
   • Kurz NLP Master Practitioner
 • Musí se také aktivně podílet na vedení kurzů NLP Train the Trainer, minimálně:

  • Asistovat na nejméně třech kurzech NLP pro školitele

  • Spolupodílet se na vedení alespoň jednoho kurzu NLP Train the Trainer, tj. vést několik sezení na kurzu TT, což musí být sledováno jejich sponzorem/mentorem/mistrem školitelem.

  • Musí být schopen prokázat, že je schopen vést jakýkoli prvek školení Praktik, Mistr praktik nebo Trenér "na vyžádání", tj. bez předchozího upozornění a bez času na přípravu. To bude zahrnovat ukázku a cvičení.

 • Doložit, že významně přispěli komunitě NLP. To může mít podobu např:

  • Výzkum

  • Publikace - psaní knih, článků atd

 • Nechat si certifikát "podepsat" dvěma "mistry školiteli" - tj. svým "sponzorem/mentorem/mistrem školitelem" a jedním dalším mistrem školitelem, který posoudí jejich žádost/sponzorskou zprávu.