Jednotný etický kodex NLP

Etický kodex se týká odpovědnosti vůči poslancům, studentům, klientům a také vůči společnosti, životnímu prostředí a budoucnosti.

Jednotný etický kodex NLP

Základy a zásady našeho jednotného etického kodexu

Etický kodex souvisí s odpovědností.

Týká se odpovědnosti vůči poslancům, studentům, klientům a také vůči společnosti, životnímu prostředí a budoucnosti.

Etické kodexy jsou pravidla a hranice, které si stanovujeme ohledně toho, jak chceme fungovat a jak chceme komunikovat:

  • jako lidská bytost s ostatními
  • jako podnik
  • ve společnosti

Etické kodexy nám dávají potřebná vodítka, která nám říkají, jak se chovat k ostatním, zejména k těm, kteří jsou zranitelní a kteří to mohou potřebovat jako ochranu.

Bez definované a prosazované etiky je více prostoru pro egoismus, sobectví, chamtivost, vykořisťování, využívání, špatné zacházení, diskriminaci, přehlížení, zanedbávání a ubližování druhým.

Veškeré etické chování a rozhodování se řídí a hodnotí podle tří zásad.

1. Pružnost, rozmanitost a svoboda

Principy flexibility, rozmanitosti a svobody se týkají rozmanitosti a stupňů svobody systému a/nebo člověka a/nebo modelu světa.

Stupeň svobody a rozmanitosti se zvyšuje s rostoucím počtem voleb, možností a flexibility. Je lepší je spíše zvyšovat než snižovat.

Svoboda systému, osoby, společnosti, kultury, modelu světa končí tam, kde začíná poškozovat, diskriminovat nebo omezovat svobodu či rozmanitost druhých.

Považuje se za neetické, pokud druhým škodíte, diskriminujete je nebo omezujete jejich svobodu či rozmanitost.

2. ekologie

Principem ekologie je zkoumání a zvažování důsledků, interakcí a účinků na lidi, systém a životní prostředí, které vyplývají z komunikace, chování, rozhodnutí nebo změny.

Za neekologické se považuje, pokud důsledky a účinky vašeho jednání způsobí více škody než užitku nebo mají více negativních účinků, krátkodobých či dlouhodobých, než předtím.

3. základní etické hodnoty

Princip etických základních hodnot znamená jednat čestně, spravedlivě, poctivě, s respektem, odpovědností a důstojností vůči ostatním.

Za neetické se považuje, pokud se chováte nečestně, nespravedlivě, korupčně, neuctivě, nezodpovědně nebo porušujete důstojnost druhých.

Na základě těchto zásad se asociace dohodly, že

jednotný etický kodex

1.člen musí při výuce, certifikaci, koučování nebo styku se studenty či klienty dodržovat tři zásady.

2.člen musí propagovat, inzerovat nebo nabízet pouze etické a ekologické programy nebo akce.

3.Člen zveřejňuje, inzeruje, distribuuje nebo zveřejňuje etické a ekologické informace nebo prohlášení pouze na internetu.

4.Člen nesmí spojovat sebe, svou asociaci NLP nebo NLP s neetickými a neekologickými praktikami nebo skupinami.

5.Člen bude jednat eticky a ekologicky vůči ostatním členům, asociaci NLP, jiným profesním subjektům a institucím a bude se snažit co nejvíce zlepšit pověst NLP a/nebo asociace NLP.

6.Člen bude usilovat o zlepšení blahobytu a flexibility svých studentů, klientů a společnosti.

jakékoli porušení bude řešit vlastní asociace člena.

na základě tohoto Jednotného etického kodexu má každá z přidružených asociací svůj vlastní kodex etického chování.

další informace o Jednotném etickém kodexu naleznetenaadrese https://www.unifiednlp.org